Economia i Societat Digitals
a Catalunya, 2020

INFORME VISUAL (*)

(*) Aquesta eina s’actualitza amb correccions de dades posteriors a l’elaboració de l’informe estàtic per la qual cosa poden trobar-se petites variacions respecte al que es va comentar en el moment del seu tancament.

Última actualització: 2021-05-03

L’Índex DESI

L’Indicador d’Economia i Societat Digitals (DESI) és un índex compost publicat per la Comissió Europea des de 2014. Aquest índex mesura el progrés dels països de la UE cap a una economia i societat digitals. Uneix un conjunt d’indicadors rellevants en el policy mix actual d’Europa.

Des d’Orkestra es realitza la tasca d’obtenir aquests indicadors per a Catalunya amb l’objectiu de tenir una referència de la posició dins del marc de la Unió Europea.

Vista general

La visualització següent concentra en un únic cop d’ull el valor per a Catalunya dels diferents components que conformen el DESI (el nivell d’emplenament de cada caixa) i el compara amb el valor de la UE28 (línia discontínua dins de cada caixa). Passa per sobre per veure el detall del valor en un còmode tooltip.

Vista general de l’indicador DESI per a Catalunya comparat amb UE28 i els seus components

Components DESI

Aquí pots estudiar els diferents components del DESI així com la desagregació de cada un d’ells fins els indicadors base. Es mostren els valors per a Catalunya enfront dels valors dels 28 països de la Unió Europea prebrexit, així com el valor mitjà del conjunt de la Unió.

Aquí tens el desglossament de l’indicador per a l’any

Comparació UE28 per nivell

Aquest gràfic mostra els valors d’un nivell jeràrquic concret de l’indicador DESI per a Catalunya comparats als de la Unió Europea per a l’any seleccionat

Comparació dels valors de l’nivell per a l’any

Evolució per nivell

Com es pot observar en el primer gràfic general, l’índex DESI té una estructura jeràrquica dividida en 3 nivells. En aquest gràfic resum es mostra quins components de cada nivell han millorat o empitjorat, i en quina mesura, per al període d’estudi.

Evolució de per al període

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS INDIVIDUALS

També és interessant observar com ha canviat el valor de cada indicador des de l’última anàlisi realitzada i comparar aquesta evolució amb la de UE28 i España. A més, incloem l’evolució de la regió amb millor acompliment per a cada indicador.

Evolució comparada de l’indicador per al període